logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

ข้อตกลงการใช้บริการ SMS


SMSAR topic1

 

ข้อตกลงการใช้บริการ SMS

1. ผู้ใช้บริการต้องส่ง SMS ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. ผู้ ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของไอทวิสท รวมทั้งต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS นอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ หรือ 
ขัด ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ส่งข้อความที่สื่อ แสดง หรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้


(1) เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ซึ่งกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงประมุขของ ประเทศอื่น ๆ ด้วย

(2) เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ก่อให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ  กลุ่มชนใด

(3)  มีข้อความ SMS ที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฎหมาย

(4) เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี ระหว่าง คนในชาติ  หรือกระทบกระเทือน ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

(5) เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ

(6) เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ

(7)   เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ทางยั่วยุกามารมณ์ หรือลามกอนาจาร

(8) เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หรืออุจาดแก่ผู้ฟัง

(9) เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความ SMS ถึงเรื่องเพ้อเจ้อหลอกลวงไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย

(10)  เป็นการแสดงหรือมีข้อความ SMS ถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น

(11)  ใช้ประโยค ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือผิดหลักภาษาไทย

(12)  หยาบ คาย หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้า และบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้า และบริการ ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกันหรือไม่

(13)   มีเนื้อหาสาระที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง