logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


แจ้งเรื่อง การปรับนโยบายและข้อควรปฏิบัติสำหรับลูกค้า เพื่อสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ตาม ประกาศกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2551 นี้ จะการบังคับใช้ทางกฏหมายอย่างจริงจัง หลังจากที่ได้มีระยะเวลาผ่อนผัน 1 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ในการตรวจสอบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ตามประกาศกระทรวงฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

ประเภทของผู้ให้บริการ ที่ต้องทำการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log files) จำแนกไว้ 4 ประเภท ดังนี้

 1. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายภาพและเสียง
  (Telecommunication and Broadcast Carrier)
 2. ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider)
 3. ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Hosting Service Provider)
 4. ผู้ให้บริการร้านอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 
  (Content and Application Service Provider)

ทาง SiamInterHost.com ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Hosting Service Provider)
เราได้มีการปรับนโยบายและเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทาง คอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูล (Log files) ของผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้เจ้าของเว็บไซต์บางประเภทจะถือเป็นผู้ให้บริการ และจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายด้วย เจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าว ได้แก่

 1. ผู้ เว็บบอร์ด (Webboard) หรือ บล๊อก (Blog) บริการแบบ Peer to Peer หรือ IRC , บริการที่มีการเปิดให้สามารถประกาศ , การโฆษณา , การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
 2. ผู้ ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินทาง อินเตอร์เน็ต (Internet Banking) และผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment Service Provider)
 3. ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service)
 4. ผู้ให้บริการพาณิชณ์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce) หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transections)

หาก เว็บไซต์ของ ท่านเข้าข่ายดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงที่จะต้องเก็บข้อมูล Log files อย่างน้อย 90 วัน ทั้งในส่วนของข้อมูลทางเทคนิค เช่น วัน เวลา หมายเลข IP Address และข้อมูลของ User เช่น username ที่เข้ามากระทำการใด ๆ ในเว็บไซต์ของท่านเอง โดยข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นคนละส่วนกับข้อมูล Log ที่ทาง SiamInterHost.com ทำการเก็บตามกฏหมาย

ศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 2. ประกาศกระทรวงเทคโน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ 2550
 3. ประกาศ กระ ทรวงเทคโนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ ฯ ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ตัวอย่างกรณีศึกษา

หากมีบุคคลเข้ามาโพสข้อความหมิ่นประมาทในเว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร ใช้ IP อะไร เข้ามาเมื่อไหร่ ทำอะไรบ้าง มีการ Capture ภาพข้อความเก็บไว้ 
หรือเก็บเป็น Log ข้อความไว้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบหลักฐาน ในการแสดงต่อหน้าเจ้าพนักงาน กรณีที่เกิดข้อพิพาทย์ เป็นต้น

โดย ส่วนใหญ่เจ้าของเว็บหรือนัก พัฒนาระบบมักจะทำการลบทิ้งข้อความไปในทันที ซึ่งจริงๆ ไม่ควรรีบลบทิ้ง เพราะเป็นการทําลายหลักฐาน ในกรณี ที่ผู้เสียหายมีความ จําเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ในศาล อาจจะมีการร้องขอข้อมูลมายังผู้ดูแลได้ในอนาคต ผู้พัฒนาระบบเว็บ ควรออกแบบข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ ในการติดต่อสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะยังรักษาข้อมูลไว้นําส่ง เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการร้องขอ

โดย สรุปการเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษาความถูกต้อง และใช้เป็น หลักฐานตามกฏหมายในการยืนยันการกระทําผิด

หาก ทางบริษัท ตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้บริการรายใด กระทำความผิดต่อ เงื่อนไขการให้บริการลูกค้าหรือ ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550กำหนด ไว้ ทางบริษัทจะระงับการให้บริการ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้มีการปรับปรุงแก้ไขใน ส่วนที่กระทำผิดไว้แล้ว

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : 
- สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
- สำนักงาน NECTEC
- คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท ไอทวิสท จำกัด

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในการใช้บริการกับเราด้วยดีเสมอมา