logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการเข้ารหัส SSL 256-Bit


Secure Sockets Layer หรือ SSL คือ เครื่องมือทางเทคโลยีชั้นสูงที่บริษัทชั้นนำนำมาใช้เพื่อรักษาความลับข้อมูล ทุกครั้งที่เข้าสู่บริการไอทวิสทระบบจะทำการเข้ารหัส คือ สลับที่ข้อมูลและแปลงเป็นรหัสตัวเลขทั้งหมด  ถึงแม้ว่าผู้ไม่ประสงค์ดีจะผ่านเข้าระบบ SSL ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก ก็ยังไม่สามารถอ่านข้อมูลได้  การถอดรหัส เพื่อแปลงตัวเลขเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่สามารถกระทำได้ นอกจากจะมีกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การถอดรหัสโดยไม่ทราบเลขกุญแจแทบเป็นไปไม่ได้เนื่องจากจำนวน หลักเลขของกุญแจสูงมาก