logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

whyus

SMS คืออะไร

บริการ SMS from Web คือการให้บริการส่งข้อความด้วย SMS ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรองรับการส่งในปริมาณมากภายในครั้งเดียว ทั้งยังมีฟีเจอร์พื้นฐานในการอำนวย ความสะดวกในการใช้งานที่ครบครัน ซึ่งทำให้ประหยัดเวลา และเกิดความคล่องตัวในการส่งข้อความไปยังปลายทาง

มาตราฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ด้วยระบบ SSL 256-Bit ซึ่งเป็นมาตราฐานเดียวกันกับระบบ Internet Banking ที่ให้บริการ ณ ทุกวันนี้

ระบบป้องกันลักลอบใช้งาน ด้วยการอนุญาติให้เข้าใช้งานได้เพียง 1 คนต่อครั้งเท่านั้น ไม่สามารถเข้าใช้งานซ้อนกันได้หากมีการ Login ซ้อนกัน ผู้ที่ ใช้งานอยู่จะหลุดออกจากระบบทันที และยังมีระบบ Log ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ระบบป้องกันการเดารหัสผ่าน หากมีการเดารหัสผ่านผิดครบ 5 ครั้งใน 1 วันบัญชีผู้ใช้งานนั้นจะถูกระงับ การเข้าใช้งานทันที ซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงจะทราบได้ทันทีว่าเกิดการพยายามลอบเข้าใช้งาน บัญชีของตนเอง

ระบบป้องกันการสุ่มบัญชีผู้ใช้งาน หากมีการสุ่มหรือเดาบัญชีผู้ใช้งานมาในระบบเกิน 5 ครั้งใน 1 วัน ระบบจะทำการล็อคหมายเลข IP Address นั้นๆ ไว้ไม่ให้ สามารถเข้าใช้งานใดๆได้เป็นเวลา 1 วัน

ระบบจำกัดการเข้าใช้งานด้วย IP Address เหมาะสำหรับบุคคลหรือบริษัทที่มีการใช้งาน Internet แบบ Fix IP สามารถกำหนดให้บัญชีผู้ใช้งานของตนสามารถ เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลข IP Address เฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น สามารถใช้งานได้เฉพาะที่ออฟฟิสเท่านั้น หากใช้งานนอกสถานที่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้